ןולח רוגס | בנראה | 2000 סמרטוקניא | תודימ תרמה | םיקחרמ יבושיח | ןיפילח ירעש

יללכ
ידי לע וחתופ רשא םיימואלניב רחסמ יחנוממ קלח םה Incoterms-ה
רבכ שומישב םייוצמה הלא םיחנומ .(ICC) תימואלניב רחסמה תכשל
תורדגה ושפיח רשא םינאוביהו םינאוציה ידי לע ורכוה הנש 60 לעמ
,ימואלניבה רחסב םקוסיע תעב םהיתובוחו םהיתויוכזל רשאב תורורב
ולכי Incoterms-ה יחנוממ דחא לע וכמתסה רשאכ ,ןאוביהו ןאוציה
לכל תורושקה תוירחאהו תויולעה דציכ רורב ןפואב רידגהל הנושארל
הלבוהה תורוצ לש תצאומה תוחתפתהה ,םויכ .םהיניב םיקלחתמ הקסע
תושדח תורדגהב ךרוצ הביתכמ EDI תועצמאב רחסל רבעמהו תימואלניבה
השדח הסרג רואל איצוהל ICC -ב טלחוה ןכלו םיחנומה לש ןוכדעבו
.2000 ראונימ לחה ףקותל סנכת רשא Incoterms-ה לש

לע הזוח לולכל ךירצ המ עבוק -1973ג"לשת (יללכ קלח) םיזוחה קוח
(ףקות לבקמ) תרכנ הזוח ןורקיעכ .בייחמ הזוח רותב וב וריכיש תנמ
ףסונ ןורקיע .ינשה דצה י"ע העצהה לוביקו דצל דצמ העצה י"ע
תא םהיניב טילחהל םיישפוח הקסעל םידדצה ינשש אוה םלועב םייקה
ולוחי םידדצהמ ימ ח"ע ,םולשתה יאנת ,םיריחמה הבוג - הזוחה יטרפ
הקסעהמ עטק לכב יארחא היהי ימ ,חולשמל תורושקה תונוש תויולע
.טלחומ אל אוה freedom of contract -כ עודיה הז ןורקיע .''וכו
תובורק םיתיעל .תונוש תויקוח תושירד ירחא אלמל שי תונידמ רפסמב
fair and) "תעדה לע לבקתמו ןגוה" היהי הזוחהש השירד תמייק
ןניא םידדצה םא םג קוחל ףופכ היהי הזוח לכ . (reasonable
םיזוחהש ידמל לבוקמ ונתפוקתב .בטיה קוחה תא םיריכמ וא םיעדוי
ךכ םיכרענה םיזוח .ץרמנ רוציקב םישענ ,םידדצה ןיב םיכרענה
תוטשפב בתכיי הזכ הזוחב .shorthand transaction יוניכב םיעודי
חולשמל םיוסמ ריחמב הנמזוה םיוסמ גוסמ ןיבוט לש תמיוסמ תומכש
וא םילודג ףסכ ימוכסב רבודמ םא קר .םיוסמ םוקמב םיוסמ ךיראתב
טרפמה אלמ הזוח וחסניו םידדצה וחרטי ,דאמ םיכורא הקפסה ינמזב
.םהיתובוחו םהיתויוכז תא
לככ דיחא הזוח לש רצוקמ טמרופב שמתשהל ופידעי ,ןכ םא ,םידדצה
general) "םידיחא םיאנת" ךותב םיעודיה הלאכ םיזוח .רשפאה
םיקוח תכרעמל םחייתהל םידדצל םירשפאמ (standard conditions
םה ליעל ורכזוהש םייתלשממ םיקוחמ לידבהלו שארמ ולבקתהש תונקתו
םתוא םיריכזמ רשאכ קר אלא יטמוטוא ןפואב ףקותל םיסנכנ אל
םא םג םידדצה תא ובייחיו ףקותב ויהי ,ורכזוה רשאכ םלוא :הזוחב
דאמ בושחש ךורב .םהב ףיעס לכ םיניבמ אל (םהינש וא) םידדצה דחא
םיאשונה לכב םידיחאה םיאנתה תא ריכהל אוביו אוציב םיקסועל
םיזוח תכרעמל םיסנכנ םהש ינפל תאזו ימואלניבה רחסבש םיבושחה
.יוארכ םהב םיניבמ םניאו ןכתייש

יחנומ תנבה אשונב רקחמ ICC-ב וכרע האמה לש םירשעה תונשב רבכ
תונידמב הנוש הרוצב םינבומ םיחנומהש רבתסה .רתויב םיבושחה רחסה
םידדצה ןיב ירחסמ חוכיוו לש האצות התייה תובורק םיתיעל .תונוש
םיכוביסל המרג וז הדבוע .יטפשמה ןוידה ךרענ וב םוקמב היולת
םינאוביו םינאוצי ןיב רחסמה ךשמה לע העיפשהו םירתוימו םיבר
רורב רואיב רואל איצוהלו חתפל ךרוצ שיש רורב היה ךכל יא .םיבר
.ןאוביה לע ןהו ןאוציה לע ןה לבוקמ היהיש רואיב ,רחסה יחנומ לש
.Incoterms-ה -1936ב הנושארל רואל ואצוה ךכ

לוהינב םיברועמה םירכומו םינוקש אוה ליעל רומאהמ אצוי לעופ
תוכרעמ תא ריכהל םיבייח תימואלניב שכר תקסע לש השוביגל מ"ומ
םעפב םעפ ידמ תולוע ,וז תורכיה תורמל .חוטיבהו תואקנבה ,הלבוהה
ןוכיסה ,תויולעה לטנ תקולחל תועגונה ,הקסעל םידדצה ןיב תויגוס
.םהיניב תוירחאהו
ומצע לע לבקל הצריו תילאנויצר לעופ דצ לכש םירבד לש םעבט
.רתוי הובג םולשת תרומת ףא םיתעל ,ןוכיסו תוירחא םומינימ

:ומכ תויגוסב תוקולחמ םידדצה ןיב רצוויהל םילולע ןכל
חוטיב ףקיה הזיאו חוטיבה תשיכר לטנ לח םידדצהמ ימ לע .א
.שכריי
וא/ו ואוציב סכמה תושרמ ןיבוטה תרתהל יארחא םידדצהמ ימ .ב
.אוביב
.אובי וא אוצי ןוישר תגשהל יארחא היהי םידדצהמ ימ .ג
.ןיבוטה תקירפו תניעט ןיגב םולשתה לטנ לח םידדצהמ ימ לע .ד
.הלבוהל ןיבוטה זוראל הבוחה םידדצהמ ימ לע .ה

לש תפתושמה ותיינבל הבר תובישח ילעב םנה הלא תולאשל תונורתפה
וללה תויגוסהמ רתוי וא תחאל עגונב המכסה יא .שכרה הזוח "ןיערג"
.הקסעה עוציב ךלהמב תוקולחמל וא הלוכ הקסעה לוטיבל איבהל הלולע

יתשמ תחאב רוחבל םידדצה םילוכי תומכסה יא עונמל תנמ לע
:תומייקה תופולחה
לע תודמועה תויגוסה ללכ תא ןייצי רשא טרופמ הזוח תכירע .1
תקולח ןפוא תא טרפיו רכמה תקסע אושנ ןיבוטל סחייתהב קרפה
.םידדצה ןיב תולטמה
תובושתה תא םכותב םיללוכה Incoterms-ה יחנומב שומיש .2
הזוח לש וזל ההז האצותל עיגהל ןתינ םתרזעב רשאו וללה תויגוסל
.הכומנ תולעב ,בכרומו טרופמ
תתירכ תרשפאמה הינשה הפולחה וניה לוזהו חונה ,ףדעומה ןורתפה
.Incoterms -ה יחנומ לש םתומדב "רוציק לולסמ" תועצמאב רכמ יזוח

הנושארה האצוההש דועב ,ךכ ,םעפ ידמ םיחנומה ונוש םינשה ךשמב
םע ךרענה רחסמב םיישומישה םיחנומל ךתוי הסחייתה Incoterms-ה לש
ופקיש Incoterms-ה לש רתוי ,תורחואמה תואצוההש ירה ,תימי הלבוה
הלבוהב ומכ ימואלניבה רחסב םינוש םיפנעב ולחש תויוחתפתהה תא
תוסחייתה שי Incoterms 2000-ב ,לשמל ,ךכ .תריינ אלל רחסב ומכו
הלבוה יכמסמב שומישלו תינורטקלא ךרדב ןעטמ ירטש תרבעהל הבורמ
.(Non-negotiable transport documents) םיריחס םניאש תימי

,םידדצה ןיב תואצוהה תקולח תא םירידגמ םיחנומהש לבוקמ תיתרוסמ
איה רחסה יחנומ לש תישארה ןתרטמ ינרדומה ימואלניבה רחסב םלוא
ןה - ויתויובייחתה תא םייסמ רכומה ןהב תודוקנה תא רידגהל
תואצוהה האלהו ןהמשו - תוירחאה תניחבמ ןהו תואצוהה תניחבמ
םיבשוי רשא הקסעל םידדצהש ןכתיי טלחהב .הנוקה לע תולח תוירחאהו
דצה תנידמ יקוח תחת דחא םמצע אוצמל וחמשי אל תונוש תונידמב
.רשפאה לככ םיילסרבינוא רחס יחנומ חותיפל תוביסה תחא וזו ,ינשה

הנושארה האצוההש דועב ,ךכ .םעפ ידימ םיחנומה ונוש םינשה ךשמב
הלבוהב רתוי םיישומישה םיחנומל רתוי הסחייתה Incoterms-ה לש
תא ופקיש Incoterms-ה לש רתוי תורחואמה תואצוההש ירה ,תימי
ומכו הלבוהב ומכ ,ימואלניבה רחסב םינוש םיפנעב ולחש תויוחתפתהה
םתרבעהל הבורמ תוסחייתה שי 2000 תרודהמב ,ךכ .תריינ אלל רחסב
הלבוהב םיריחס אל םיכמסמב שומישלו תינורטקלא ךרדב ןעטמ ירטש לש
.(Non negotiable transport documents) תימי

לחה ,םיבצמ ןווגמל םיסחייתמה םיחנומ 13 םיללוכ Incoterms - ה
תוירחא הלח הנוקה לעו תילמינימ תוירחא הלח רכומה לע ובש בצמב
.רכומה לע הלח תוירחאה לכ ובש ,ךופהה בצמב הלכו תיברמ
אלימ רכומה םהבש םיאנתה תא קיודמב םירידגמ םיחנומה ,ךכל ףסונ
.םלבקל ותובייחתה תא אלימ הנוקהו ,ןיבוטה חולשמב ותובייחתה תא

רמולכ ,הנוקל םיחלשנ ןיבוטה רשאכ יכ ,רמול ןתינ םיחנומה יפ לע
וא הריסמה םצע , היינואה ןופיס לע םינעטנ וא ,ליבומל םירסמנ
םה תיסיפש תורמל ןיבוטה תא "לבקמ" הנוקה ובש השעמה איה ,הנעטהה
תכרעמ תנבהל רתויב הבושח וז הדוקנ .יפוסה םדעיל ועיגה םרט
.םהמ דחא לכ םשוימ הבש הרוצהו םיחנומה

:הנשמ תוצובק עברא תללוכ INCOTERMS - ה יחנומ תחפשמ
. EXW - דדוב חנומ גציימ התוא E הצובק
FOB - ו FCA '' , FAS : םיחנומ השולש םיללכנ הב F הצובק
. CFR ,CIF ,CPT ,CIP : םיחנומ העברא םיללכנ הב C הצובק
DAF, DES , DEQ , DDU , DDP : םיחנומ השימח וז הצובקב D הצובק

תיליהק ברקב וררועתהש םינוש םיכרצ לע תונעל התסינ 1990 תרודהמ
תובושת תללוכ םיחנומה לש 2000 תרודהמ .םינאוביהו םינאוציה
,לשמל ,ךכ .1990 תרודהמב תואנ יוטיב ואצמ אלש םיפסונ םיכרצל
שומישב אוציה תנידמב סכמה ךילה לש תוירחאהו םולשתה תבוח התנוש
שי ;FCA חנומב שומישב הקירפהו הנעטהה ךילהת ורדגוה ;FAS חנומב
.דועו תינורטקלא ךרדב םירבעומה םיכמסמל רתוי תיניצר ,תוסחייתה

וז הביתכב רשאכ ,םייתנש לעמ ךשמנ 2000 תרודהמ תביתכ ךילהת
םיעיבמ ICC-ב .לארשיב ללוכ ,םלועב תונוש תונידמב תודעו ופתתשה
רחסה לש תוריהמב םינתשמה םיכרצה לע הנעת םנמא וז הרודהמש הווקת
.ונימיב ימואלניבה

תאזו ,רכמה הזוחב קרו ךא םינד Incoterms-ה יחנומש שיגדהל בושח
קר םיקסוע םיחנומה .הנוקל רכוממ ,ורכמנש ןיבוטה תריסמ לש רשקהב
םיישחומ אל םירצומל תוסחייתה םוש םהב ןיאו םיישחומ םירצומב
יכ ןייצל םג יוארה ןמ .ב"ויכו עדימ תריכמ וא ,הנכות ןוגכ
קפסמ ןיבוטב תולעבה תרבוע ןכיה הלאשב םיקסוע םניא םיחנומה
.ומיכסה הילע םולשתה תטישל תוסחייתה לכ םהב ןיאו הנוקל

לחה .םהיניב תוושהל דאמ השק היה םיחנומה לש 1990 הרודהמל דע
mirror) "הארמה תטיש"ב םיחנומה תא ראתל טלחוה 1990 תרודהממ
-10ו רכומה רובע תויסיסב תויובח 10 וז הטיש יפל תונבלו (method
לכ דציכ תוארל דאמ לק וז הטישב .הנוקה רובע תויסיסב תויובח
תנבהב דאמ תעייסמ הטישה .הנוקה לש וז לע העיפשמ רכומה לש תובח
.םהיניב האוושהבו םיכמסמה

:ןה תויובחה תרשע
הנוקה לע
ןעטמה רובע םולשת B1
סכמ יכילהו תוילמרופ ,םירושיא B2
הלבוהה הזוח B3
הריסמה תלבק B4
(תוירחאה תקולח) ןדבא וא קזנל תוירחאב האישנ B5
תואצוהה תקולח B6
רכומל תועדוה B7
םיינורטקלא םירסמ וא חולשמ/הלבוה יכמסמ B8
חולשמ םרט תוקידב B9
תונוש B10
רכומה לע
רכמה הזוחל םאתהב ןעטמה תקפסה A1
סכמ יכילהו תוילמרופ ,םירושיא A2
חוטבהו הלבוהה הזוח A3
ןעטמה תריסמ A4
(תוירחאה תקולח) ןדבא וא קזנל תוירחאב האישנ A5
תואצוהה תקולח A6
הנוקל תועדוה A7
םיינורטקלא םירסמ וא חולשמ/הלבוה יכמסמ A8
תוקידב/הזירא A9
תונוש A10

:םיחנומה לש רצק רבסה


(EXW- Ex Works (...named place
תא םייסמ רכומה ,הז חנומב שומישב. E הצובקב דיחיה חנומה והז
,רכמה תקסע אושנ ,ןיבוטה תא דימעמ רשאכ הקסעב ויתויובייחתה
תנידמב ,רכומה ןסחמ / לעפמב ןיבוט קפנל םיגהונ וב םוקמב ,הנוקל
אוצי סכמ רורחש יכילה עוציב תללוכ הניא ןיבוטה תריסמ .אוצייה
.םפסאל אבה בכרה לע םתניעט תללוכ איה ןיאו
םע רכומל הנוקמ םירבוע תוירחאה לטנו תואצוהה לטנ ,חוטיבה תקיז
ןסחמב הנוקה תושרל , תמכסומה הפוקתה תרגסמב ,ןיבוטה תדמעה
.תימואלניבה הלבוהה יעצמא לכב הז חנומב שמתשהל ןתינ .רכומה
.תוילמינימ ןה רכומה לש תוירחאהו תואצוהה EXW יאנתב הריכמב

(FCA - Free Carrier (...named place
ויתויובייחתה תא םייסמ רכומה ,הז חנומב שומישב .F תצובקב חנומ
םתרבעה ידי לע תעצבתמ ,הנוקל ,רכמה תקסע אושנ ,ןיבוטה תריסמ
רחאלו אוציה תנידמב ( הנוקה עבק ותוא) ימואלניב ליבומ תקזחל
.אוצי סכמ יכילה עוציב
םע רכומל הנוקמ םירבוע תוירחאה לטנו תואצוהה לטנ ,חוטיבה תקיז
ימואלניבה ליבומה לש ותקזחל ,רכמה תקסע אושנ ,ןיבוטה תריסמ
.הלבוהה יעצמא לכב ירשפא הז חנומב שומישה .אוציה תנידמב

(FAS - Free Alongside Ship (...named port of shipment
חנומב שומישב .Incoterms-ה יחנומ לש F הצובקב חנומ אוה FAS םג
תקסע אושנ ,ןיבוטה תרייסמ רחאל ויתויובייחתה תא רכומה םייסמ הז
תנידמ למנב ףיצרב ,אוצי סכמ יכילה עוציב רחאל ,הנוקל ,רכמה
.היינואה ןופיסל ונעטוי ונממ רשא אוציה
םע רכומל הנוקמ םירבוע חוטיבה לטנו תואצוהה לטנ ,חוטיבה תקיז
,ןיבוטה וסמעוי ונממ רשא ףיצרב ,רכמה תקסע אושנ ,ןיבוטה תנסחא
סכמה ךילהת עוציב רחאל היינואה ןופיס לע ,אוציל םידעוימה
.דבלב תימי הלבוהב שומישל אוה הז חנומ .רכומה ידי לע ,אוציב

(FOB - Free on Board (... named port of shipment
תא םייסמ רכומה .רתויב םימסרופמה Incoterms-ה יאנתמ דחאכ בשחנ
תעצבתמ הנוקל ,רכמה תקסע אושנ ,ןיבוטה תריסמ רשאכ ויתויובייחתה
לטנ ,חוטיבה תקיז .אצומה למנב היינואה הקעמ תא ןיבוטה רבעמ םע
תא ןיבוטה תייצח םע הנוקל רכוממ םירבוע תוירחאה לטנו תואצוהה
.אצומה למנב היינואה ןפוד
הקסעל םידדצה רשאכ דבלב תימי הלבוהב שומישל אוה הז חנומ
היינואה הקעמל רבעמ עצבתת הנוקל ןיבוטה תריסמ יכ םהיניב ומיכסה
.אצומה למנב

(CFR-Cost and Freight (...named port of destination
רובע םלשמ רכומה הז חנומב שומישב .C הצובקב ןושארה חנומה
דעיה למנ דע דעיה למנל דע ,רכמה תקסיע אושנ ,ןיבוטה לש םתלבוה
חוטיבה תקיז .דעיה למנב ,סכממ םרורחש אלל ,םידדצה לע םכסומה
למנב היינואה ןפוד תא ןיבוטה תייצח םע הנוקל רכוממ תרבוע
.אצומה
םרט ,דעיה למנל ןיבוטה תעגה םע הנוקל רכוממ רבוע תואצוהה לטנ
.היינואהמ םתקירפ
הקסעל םידדצה רשאכו דבלב תימי הלבוהב שומישל אוה הז חנומ
למנב היינואה הקעמל רבעמ עצבתת ןיבוטה תריסמ יכ םהיניב ומיכסה
.אצומה

CIF-Cost, Insurance and Freight (...named port of
(destination

אלא CFR-ה ,ומדוק תא דאמ ריכזמ חנומה .C הצובקב חנומ הז םג
רובע םלשלו תושעל איהו תפסונ תובייחתה רכומל שי וב שומישבש
תעב ןעטמל קזנ וא ןדבא ןיגב קזניי הנוקהש ןוכיסה דגנ ימי חוטיב
םאו ילמינימ יחוטיב יוסיכב רבודמ ליגר ןפואב .תימיה הלבוהה
.רכומל ךכ לע עידוהל וילע - ףסונ יוסיכב ןיינועמ הנוקה
הקסעל םידדצה רשאכו דבלב תימי הלבוהב שומישל אוה הז חנומ םג
למנב היינואה הקעמל רבעמ עצבתת ןיבוטה תריסמ יכ םהיניב ומיכסה
.אצומה

(CPT - Carriage Paid to (...named place of destination
חוטיבה תקיז ךא CFR חנומל דאמ המוד חנומה .C הצובקב ףסונ חנומ
למנב היינואה ןפוד תא ןיבוטה תייצח םע הנוקל רכוממ תרבוע הניא
רשא רכומה עבק ותוא) ימואלניב ליבומ תקזחל םתרבעה םע אלא אצומה
הלבוהב ןיבוטה תלבוה רובע םלשל רכומה לע .(הלבוהה ימד תא םלשמ
תמכסומ הריסמ תדוקנל דע תבלושמ וא/ו תיתשבי/תימי/תיריווא
.סכממ םרורחש םרט ,דעיה תנידמב
.תימואלניבה הלבוהה יגוס לכב אוה הז חנומב שומישה

CIP - Carriage and Insurance Paid to (...named place of
(destination

ךכ CFR חנומה תא ריכזמ CIF חנומהש יפכ .C הצובקב חנומ הז םג
שי וב שומישבש םג . CPT-ה ,ומדוק תא דאמ ריכזמ CIP חנומה םג
דגנ ימי חוטיב רובע םלשלו תושעל איהו תפסונ תובייחתה רכומל
הלבוהה תעב ןעטמל קזנ וא ןדבא ןיגב קזניי הנוקהש ןוכיסה
יחוטיב יוסיכב רבודמ ליגר ןפואב הז חנומב שומישב םג .ל"ניבה
ךכ לע עידוהל וילע - ףסונ יוסיכב ןיינועמ הנוקה םאו ילמינימ
.רכומל
.תימואלניבה הלבוהה יגוס לכב שומישל אוה הז חנומ םג

(DAF - Delivered at Frontier (...named place
,ןיבוטה תריסמ תישענ הז חנומב שומישב .D הצובקב ןושארה חנומה
ףוסמ כ"דב ) תמכסומ תיתשבי לובג תדוקנב הנוקל ,רכמה תקסע אושנ
םייק רשאכ ץופנ הז חנומב שומישה .( םינעטמ עונישל דעוימה לובג
,תוענומ תונידמה םלוא ףתושמ יתשבי לובג ןהל תונידמ ןיב רחס
.ןחטשל םיירחסמ םיבכר תסינכ ,ידדה ןפואב
םע הנוקל רכוממ םירבוע תוירחאה לטנו תואצוהה לטנ ,חוטיבה תקיז
.לובגה ףוסמב הנוקל ןיבוטה תריסמ
.הלבוהה יעצמא לכב חנומב שמתשהל ןתינ

(DES - Delivered ex Ship (...named port of destination
לע הנוקל , רכמה תקסע אושנ , ןיבוטה תריסמ ,הז חנומב שומישב
,חוטיבה תקיז .דעיה תנידמב םכסומה הקירפה למנב היינואה ןופיס
ןיבוטה תריסמ םע הנוקל רכוממ םירבוע תוירחאה לטנו תואצוהה לטנ
.דעיה למנב היינואה ןופיס לע
.דבלב תימי הלבוהב הז חנומב שומישה

(DEQ - Delivered ex Quay (...named port of destination
,רכמה תקסע אושנ ,ןיבוטה תריסמ תעצבתמ ,הז יחנומב שומישב
.סכממ ןיבוטה תרתה םרט אוביה תנידמב דעיה למנב ףיצרב הנוקל
םע הנוקל קפסמ םירבוע תוירחאה לטנו תואצוהה לטנ , חוטיבה תקיז
.דעיה למנב בוקנה ףיצרה לע ןיבוטה תחנה
.דבלב תימי הלבוהב אוה שומישה ,הז חנומב םג

(DDU - Delivered Duty Unpaid (...named port of destination
רסמ רשאכ ,ויתויובייחתה תא רכומה אלימ ,הז חנומב שומישב
םידדצה ןיב תמכסומ הריסמ תדוקנב הנוקל ,רכמה תקסע אושנ ,ןיבוטה
לע .םיסמ וא / ו סכמ ןיגב םולשת ללוכ אל ,דעיה תנידמב ,הקסעל
תושרמ םיאבוימה ןיבוטה תא ,ונובשח לע ,ריתהל הבוחה הלח הנוקה
.סכמה
לטנו ,םיסמו סכמ ןיגב םולשת טעמל ,תואצוהה לטנ ,חוטיבה תקיז
גיצנל וא הנוקל ןיבוטה תריסמ םע הנוקל רכוממ םירבוע תוירחאה
.אוביה תנידמב תמכסומ הדוקנב ,ומעטמ
.הלבוהה יעצמא לכב אוה הז חנומב שומישה

(DDP - Delivered Duty Paid (...named port of destination
רסמ רשאכ ,ויתויובייחתה תא רכומה אלימ ,הז חנומב שומישב
םידדצה ןיב תמכסומ הריסמ תדוקנב הנוקל ,רכמה תקסע אושנ ,ןיבוטה
לע .םיסמ וא / ו סכמ ןיגב םולשת ללוכ ,דעיה תנידמב ,הקסעל
תושרמ םיאבוימה ןיבוטה תא ,ונובשח לע ,ריתהל הבוחה הלח רכומה
.סכמה
לטנו ,םיסמו סכמ ןיגב םולשת טעמל ,תואצוהה לטנ ,חוטיבה תקיז
גיצנל וא הנוקל ןיבוטה תריסמ םע הנוקל רכוממ םירבוע תוירחאה
.אוביה תנידמב תמכסומ הדוקנב ,ומעטמ
.הלבוהה יעצמא לכב אוה הז חנומב שומישה

ךומסל ןיאש יאדוובו םיצממ אלו םירצק םירבסה םה ליעל םירבסהה
,ןתינ .תיסחי תושימגב םינייפאתמ Incoterms 2000 .דבלב םהילע
קיידל ךכ י"עו Loaded הלימה תא םימיוסמ םיחנומל ףיסוהל לשמל
תרוצל תועמשמ שי ;םידדצה ןיב תוירחאהו תואצוהה תקולחב רתוי
יאנתב וא Liner Terms יאנתב תישענ איה םאה - תימיה הלבוהה
ןיינעתמה ארוקה השעי בוט . דועו (F.I.O. (Free in and Out
םא ףאו תילגנאב ,Incoterms-ה לש אלמה חסונה תא ארקי םא אשונב
ןוגרא תאצוהב ,בוטניפ ירב תאמ אשונב רפסה) תירבעב תורפסב ןייעי
טלחהב אוציה ןוכמו ל"ניבה םיחלשמהו סכמה ינכוס לש םידיגאתה
.(האירקל ץלמומ