ןולח רוגס | בנראה | 2000 סמרטוקניא | תודימ תרמה | םיקחרמ יבושיח | ןיפילח ירעש